Zakres usług

Negocjacje i wsparcie negocjacyjne

Udzielamy merytorycznego wsparcia w Państwa sporach.

 • umowy, kontrakty,
 • udział w negocjacjach lub rokowaniach z kontrahentami oraz innymi podmiotami,
 • spory gospodarcze,
 • spory cywilne,
 • spory pracownicze.

Windykacja należności

 • polubowna,
 • sądowo – egzekucyjna.

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym (odroczenia, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny i inne).

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę (w tym również odszkodowania, zadośćuczynienia, sprawy z weksla),
 • analiza i sporządzanie umów,
 • rozwód i separacja, unieważnienie lub ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • służebność przesyłu,
 • zasiedzenie,
 • błąd w sztuce lekarskiej (odszkodowania),
 • postępowania eksmisyjne.

Prawo medyczne i farmaceutyczne

 • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie i przygotowanie dokumentacji konkursowej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • sądowa ochronę przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności w sprawach odszkodowawczych i o zapłatę,
 • udział w negocjacjach lub rokowaniach z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrahentami oraz innymi podmiotami.

Prawo gospodarcze

 • zakładanie, przekształcanie, łączenie spółek,
 • rejestracja podmiotów w KRS,
 • negocjacje umów,
 • sporządzanie projektów uchwał,
 • prawo zamówień publicznych (odwołania, odpowiedzi na odwołania, reprezentacja przed KIO).

Prawo pracy

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie,
 • regulaminy pracy.

Prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • koncesje i zezwolenia,
 • postępowanie przed sądami administracyjnymi.